Wednesday May 29th 2024 04:05:29 PM, GMT + 1
KRS: 0000514018
NIP: PL6762479010 / 6762479010
REGON: 123191677
ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków, Poland
email: info@pedroso.pl
Telephone: +48 663 650 055

Pedroso Sp. z o. o.
ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków, Poland

Postal address/ Adres pocztowy:
Ul. Wielopole 2, Skrytka Pocztowa 369
31-045 Krakow, Poland

email:
info@pedroso.pl

Telephone/ Telefon:
+48 663 650 055

KRS: 0000514018
NIP: PL6762479010 / 6762479010
REGON: 123191677

Orders are not limited by print number or weight. Registration is not compulsory, invoice can be ordered to the following addresses:
info@pedroso.pl

SSL protocol assures a secure connection with the server.

Samples of sent parcels

Privacy Policy:

Pedroso Sp. z o.o. respects the privacy of its customers and users.

Personal data is stored and protected in accordance with established principles of law:
* Law of 29.08.1997. Protection of Personal Data (unified text Journal. Laws No. 101 of 2002. Pos. 926, as amended. D.)
* Law of 18.07.2002. Provision of services electronically (Journal. Laws No. 144, item. Poźn 1204. D.)
* Decree of 29.04.2004. Minister of Interior and Administration on matter of documentation for processing personal data, technical and organizational conditions, which should be fulfilled by devices and systems for processing personal data (Journal. Laws No. 100, poz.1024 )

Personal data shall not be disclosed to third parties for marketing purposes.

Terms and Conditions:

Bookstore, operating at https://www.pedroso.pl, entered in the register of the National Court Register under the number KRS 0000514018.
Delivery of products ordered takes place through entity professionally engaged in delivery of mail.
In the case of fulfillment of contract by acquisition in physical bookstores or other points of sale indicated in https://www.pedroso.pl/index.php?page=real, the client should pick up the purchased products, giving upon procurement the order number.
For each order, an automatically-generated invoice is presented.

Prices:

The prices are given in Polish zloty and are net prices that do not include information on the cost of shipping, which is shown when the customer selects the form of delivery and payment, but before approval of the contract.
Prices displayed in online bookstore are only valid within the website and do not necessarily apply in physical bookstores or other points of sale indicated in https://www.pedroso.pl/index.php?page=real.
Total cost is purchases plus delivery charges. For the European Union (including Poland) a 23% VAT applies to CD's/ DVD's/ delivery cost and 5% applies to books. The client is provided with a tracking number.

Methods of payment:

Pedroso Sp. z o. o.
Santander Bank Polska
PL84109016650000000151440146 - PLN
PL71109016650000000151440380 - EUR
SWIFT: WBKPPLPP



COD (Poland)


Operator kart płatniczych/ Payment cards operator / Operador de cartas de pago/ Оператор платежными картами:
PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Conditions of return:

In accordance with the Act of 2 March 2002. "The protection of certain consumer rights and liability for damage caused by dangerous products" (Dz.U. dated 31 March 2000.), in case of order through internet bookstore, the customer has two weeks to cancel the order. No questions asked.
Return may refer to the whole order or part thereof.
Items for return can be sent back to the seller with a statement of withdrawal from the agreement to the following address:

Pedroso Sp. z o. o.

Postal address/ Adres pocztowy:
Ul. Wielopole 2, Skrytka Pocztowa 369
31-045 Krakow, Poland

The cost of shipping products for return shall be borne by the seller.
Refunds will be made by the seller immediately, not later than fourteen days after reception of statement of withdrawal from the agreement, on the customer's bank account number indicated in mentioned statement or postal order.

Terms of complaints:

Complaints are dealt with by the seller no later than 14 calendar days upon reception of the client's request.
The costs incurred by the customer associated with returning the product being advertised will be reimbursed by the seller.

Final provisions:

On matters not regulated by the present Terms and Conditions, we have the provisions of the Civil Code and the provisions of the Act of 27.07.2002 on specific conditions of consumer sale and amendments to the Civil Code and the Law of 02.03.2002 on the protection of certain consumer rights and liability for damage caused by dangerous products.



W języku polskim:

Polityka Prywatności:

Pedroso Sp. z o.o. szanuje prywatność swoich Klientów i Użytkowników.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:
* Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
* Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Regulamin:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem https://www.pedroso.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514018.
Dostawa zamówionych produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.
W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanej księgarni stacjonarnej lub w innych punktach sprzedaży wskazanych na stronie https://www.pedroso.pl/index.php?page=real, klient powinien odebrać zakupione produkty, podając przy odbiorze numer zamówienia.
Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura, automatycznie wygenerowana.

Ceny:

Ceny są podawane w polskich złotych i są cenami netto, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, która jest prezentowana po wybraniu przez klienta formy dostawy i płatności, jednak przed zatwierdzeniem zamówienia.
Ceny podane w księgarni internetowej są ważne tylko w ofercie internetowej i nie koniecznie obowiązują w księgarniach stacjonarnych lub w innych punktach sprzedaży wskazanych na stronie https://www.pedroso.pl/index.php?page=real.
Całkowity koszt: zakupy plus koszty wysyłki. Dla Unii Europejskiej: zastosowanie 23% VAT do kosztów dostawy i 5% do książek. Klient otrzymuje numer przesyłki.

Formy płatności:

Pedroso Sp. z o. o.
Santander Bank Polska
PL84109016650000000151440146 - PLN
PL71109016650000000151440380 - EUR
SWIFT: WBKPPLPP



COD (Poland)


Operator kart płatniczych/ Payment cards operator / Operador de cartas de pago/ Оператор платежными картами:
PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Warunki zwrotu:

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), w przypadku realizacji zamówienia w księgarni internetowej, klient ma dwa tygodnie na anulowanie zamówienia. Bez pytań.
Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
Produkty przeznaczone do zwrotu można odesłać do sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres:

Pedroso Sp. z o. o.

Postal address/ Adres pocztowy:
Ul. Wielopole 2, Skrytka Pocztowa 369
31-045 Krakow, Poland

Koszt wysyłki produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi sprzedawca.
Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym.

Warunki reklamacji:

Reklamacje są rozpatrywane przez sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania klienta.
Koszty poniesione przez klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez sprzedawcę.

Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 2.03.2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.